Algemene voorwaarden van Loulou’s Chocolate

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 2. Algemene Voorwaarden
 3. deze algemene voorwaarden van Loulou’s Chocolate;
 4. Inloggegevens
 5. de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
 6. Klant
 7. de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 8. Loulou’s Chocolate
 9. Loulou’s Chocolate, gevestigd en kantoorhoudende te (8770 ) Ingelmunster aan Bruggestraat 107;
 10. Overeenkomst
 11. de overeenkomst tussen Klant en Loulou’s Chocolate die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Loulou’s Chocolate koopt;
 12. Product
 13. een product dat op de Website aangeboden wordt door Loulou’s Chocolate
 14. Privacy Statement
 15. de privacyverklaring van Loulou’s Chocolate, die te vinden is op de Website;
 16. Website
 17. de website van Loulou’s Chocolate, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Loulou’s Chocolate op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Loulou’s Chocolate kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Loulou’s Chocolate wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Loulou’s Chocolate nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Loulou’s Chocolate is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Loulou’s Chocolate garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Loulou’s Chocolate voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Loulou’s Chocolate daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Loulou’s Chocolate behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Loulou’s Chocolate niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Loulou’s Chocolate een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door LoulLou’s Chocolate gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten

Artikel 6.          Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 2. Alle Chocoladeproducten worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 3. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Loulou’s Chocolate streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.
 4. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
 5. Indien een Chocoladeproduct, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Chocoladeproduct weer beschikbaar is. Loulou’s Chocolate streeft ernaar vertragingen binnen 1 à 3 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 6. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Loulou’s Chocolate de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Loulou’s Chocolate dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Loulou’s Chocolate uiterlijk binnen 30dagen na ontbinding terug.
 7. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Loulou’s Chocolate . De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over Chocoladeproducten die verloren zouden gaan in de post. Worden Chocoladeproducten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 8. Zodra de te leveren Chocoladeproducten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 9. Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de Chocoladeproducten, gezien de aard van het Chocoladeproduct, onmiddellijk in de koelkast opgeslagen te worden.
 10. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het Chocoladeproduct om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het Chocoladeproduct.
 11. Loulou’s Chocolate is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
  1. de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  2. niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
  3. de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.
 12. De totale aansprakelijkheid van Loulou’s Chocolate bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Chocoladeproduct / de producten in kwestie.
 13. Gezien de aard van het Chocoladeproduct worden postbusadressen niet aanvaard.

Artikel 7.          Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Loulou’s Chocolate verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Loulou’s Chocolate en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Herroepingsrecht

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. Uw aankoop is dus definitief en wordt door Loulou’s Chocolate niet teruggenomen.

Artikel 9.          Conformiteit & Garantie

 1. De verkochte producten zijn verse voedingsmiddelen. De koper dient de ontvangen goederen koel, droog en donker te bewaren tot gebruik om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen.

Artikel 10.          Klachten

 1. Bij Loulou’s Chocolate doen we al het mogelijke om onze klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze ons contacteren via info@lousveganchocolate.be
 2. Alle klachten moeten binnen de 24u na de levering worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 11.          Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.